Nuostatai

                                                                 PATVIRTINTA

                                                                 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

                                                                 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-135

 

PANEVĖŽIO RAJONO

VADOKLIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

 1. BENDROJI DALIS

 

 1. 1. Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga.
 2. 2. Centro savininkė yra Panevėžio rajono savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės taryba.
 3. 3. Centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, sąskaitas bankuose.
 4. 4.Centro buveinė yra Žalioji g. 11, Vadoklių mst., Panevėžio rajonas.

 

 1. CENTRO VEIKLOS POBŪDIS IR TIKSLAI

 

 1. 1. Centro veiklos pobūdis – poilsio organizavimas, neformalusis švietimas, kultūrinė veikla.
 2. 2. Centro veiklos tikslai – plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros, meno projektus bei programas, tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.
 3. 3. Centras, įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:
 4. 3.1. Organizuoja mėgėjų meno kolektyvų. Studijų, būrelių veiklą;
 5. 3.2. Rūpinasi suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;
 6. 3.3. Organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio, edukacinius ir kitus renginius;
 7. 3.4. Organizuoja visų  žanrų ir sričių parodas;
 8. 3.5. Organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus;
 9. 3.6. Rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 10. 3.7. Užtikrina etninės kultūros tęstinumą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
 11. 3.8. Analizuodamas ir prognozuodamas kultūros veiklos perspektyvas rengia ir įgyvendina investicinius kultūros srities projektus;
 12. 3.9. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas;
 13. 3.10. Rengia ir vykdo neformaliojo (vaikų ir suaugusiųjų) švietimo programas;
 14. 3.11. Bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
 15. 3.12. Kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, tiria ir vertina savivaldybės gyventojų kultūrinius poreikius;
 16. 3.13. Organizuoja meno kolektyvų veiklą;
 17. 3.14. Užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą Centro padaliniuose, organizuoja ir kontroliuoja Centro padalinių veiklą;
 18. 3.15. Pagal įstaigai priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 1. CENTRO VALDYMO ORGANŲ SUDARYMO TVARKA, JŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. 1. Centrui vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu skiria ir atleidžia steigėjas ar jo įgaliotas asmuo.
 2. 2. Centro direktorius:
 3. 2.1. Organizuoja centro darbą ir atsako už jo veiklą;
 4. 2.2. Įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Centro darbuotojus, nustato atlyginimus ir priedus neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų, skiria jiems paskatinimus bei drausmines nuobaudas, atlieka personalo valdymo funkcijas;
 5. 2.3. Tvirtina Centro organizacinę struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus ir pareigybių sąrašus prieš tai suderinęs su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, bei darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo tvarkos taisykles;
 6. 2.4. Pagal kompetenciją leidžia įstatymus, organizuoja ir kontroliuoja vykdymą;
 7. 2.5. Centro vardu sudaro sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis Centro veiklos klausimais;
 8. 2. 6. Atstovauja Centrui teisme, valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose, taip pat palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 9. 2. 7. Pagal paskirtį naudoja iš rajono savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas ir atsako už jų naudojimą;
 10. 2. 8. Atsako už Centro turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
 11. 2. 9. Tvirtina Centro tarybos sudėtį;
 12. 2. 10. Atlieka kitas Centro direktoriaus pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

3.3. Direktorius atsako:

3.3.1. už Centro veiklos rezultatus.

3.3.2. už tinkamą Centro tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo;

3.3.3. už savo Pareigų bei kitų jo kompetencijai priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.

3.4. Centre veikia kolegiali patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais dirbanti Centro taryba (toliau – taryba), sudaryta iš ne mažiau kaip 3 narių.

3.5. Tarybos personalinę sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Centro direktorius. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma per pirmąjį tarybos posėdį išsirenka tarybos pirmininką, kuris organizuoja tarybos darbą, pirmininkauja tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.

3.6. Taryba:

3.6.1. svarsto ir vertina sezonines bei perspektyvines kūrybines veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;

3.6.2. aptaria naujas meno programas ir teikia siūlymus Centro direktoriui dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

3.6.3. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Centro direktoriui.

 

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

 1. 1. Centro direktorius darbuotojus priima į darbą ir atleidžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. 2. Centro darbuotojų darbo apmokėjimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų bei kitų darbo apmokėjimų sąlygų nustatymą.

 

 1. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

 1. 1. Centro lėšas sudaro:
 2. 1. 1. Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšos;
 3. 1. 2. Lėšos, gaunamos kaip parama, labdara;
 4. 1. 3. Lėšos, gaunamos iš vyriausybinių, nevyriausybinių fondų projektams vykdyti;
 5. 1. 4. Lėšos, gaunamos už teikiamas atlygintinas paslaugas;
 6. 1. 5. Kitos teisėtai gautos lėšos.
 7. 2. Centro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. 1. Už finansinę Centro veiklą atsako direktorius, kuris kontroliuoja lėšų gavimą ir panaudojimą.
 2. 2. Centro finansinę veiklą kontroliuoja savivaldybės Kontrolės ir audito taryba bei kitos Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos institucijos.
 3. 3. Centras atsakingas steigėjui.

 

 1. ŠALTINIS, KURIAME SKELBIAMI VIEŠI PRANEŠIMAI

 

 1. 1. Kai Centro pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami įstatymų nustatytais terminais tvarka Panevėžio dienraštyje „Sekundė“
 2. 2. Kiti Centro pranešimai ir informacija kreditoriams, kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninio ryšio priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
 3. 3. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Centro direktorius.

 

 1. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. 1. Centro nuostatai keičiami ir tvirtinamas visas nuostatų tekstas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
 2. 2. Pakeistus nuostatus pasirašo Panevėžio rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.
 3. 3. Pakeisti nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
 4. 4. Centro nuostatus pasirašiusių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas.

 

 1. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 

 1. 1.Centras reorganizuojamas ir likviduojamas steigėjo sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

—————————————————————————————————————————-