Veiklos sritys

 

PANEVĖŽIO RAJONO VADOKLIŲ KULTŪROS CENTRAS

Vadoklių kultūros centro ir Jotainių padalinio veiklos pobūdis – poilsio organizavimas, neformalusis švietimas, kultūrinė veikla. Įstaigos veikla planuojama. Tikslams ir uždaviniams įgyvendinant kasmet rengiama metinės veiklos programa.

Centro ir padalinio tikslas – plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą. Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros, meno projektus ir programas, tenkinti vietos kaimo bendruomenės  visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti  etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

Centras ir padalinys  įgyvendindamas veiklos tikslus atlieka šias funkcijas: organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą. Rūpinasi suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose renginiuose. Organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio, edukacinius ir kitus renginius. Be abejo organizuoja visų žanrų ir sričių parodas, organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus. Centras užtikrina etninės kultūros tęstinumą, mėgėjų meną populiarinančius renginius. Taip pat centras analizuoja ir prognozuoja kultūros veiklos perspektyvas, rengia ir įgyvendina investicinius kultūros srities projektus. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas. Bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Centras kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, tiria ir vertina savivaldybės gyventojų kultūrinius poreikius. Organizuoja meno kolektyvų veiklą. Pagal įstaigai priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose.

Kultūros centro teikiamos kultūros paslaugos – nemokamos. Atsižvelgiant į tai, Vadoklių kultūros centras sudaro sąlygas mažas pajamas gaunantiems gyventojams lankyti nemokamus renginius, išreikšti save meninėje veikloje.

Kultūros centro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos autorinių  ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas. Centras privalo laikytis Panevėžio raj. savivaldybės  Tarybos patvirtintais sprendimais, kitais teisės aktais, kultūros centro nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.

 

Misija, vizija, strateginiai tikslai

    Kultūros centro vizija:

 • Tapti moderniausia  įstaiga tarp Panevėžio rajono kultūros centrų.

Kultūros centro misija:

 • Įstaiga įtakoja seniūnijos kultūros vyksmą: rengiamos šventės, parodos, minėjimai, sudaromos sąlygos kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, formuojama ir padedama atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padedama plėtoti ir ugdyti kūrybiškumą;
 • Rūpinasi etninės kultūros ir liaudies tradicijų puoselėjimu, kultūros paveldo vertybių išsaugojimu;
 • Kultūrinę veiklą vykdo planingai, atsižvelgiama į numatytus prioritetus ir keliamus reikalavimus;
 • Tarpusavio santykius grindžia savigarba, tolerancija, sąžiningumu  ir orumu;
 • Sudaromos  sąlygos  kūrybinei veiklai.

 

Vadoklių kultūros centro prioritetinės darbo kryptys:

 • Tradicinių kultūros vertybių išsaugojimas, puoselėjimas ir sklaida;
 • Paveldo perdavimas ateinančioms kartoms;
 • Kultūros centro modernizavimas, informacinių technologijų diegimas;
 • Darbuotojų profesinis tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas;
 • Kūrybinis bendradarbiavimas su seniūnijoje esančiomis įstaigomis, mokyklomis, bibliotekomis;
 • Vienodos galimybės visiems  bendruomenės nariams dalyvauti kultūros vyksme;
 • Kolektyvinės, kūrybinės veiklos iniciatyva ir įvairovė.

 

Vadoklių kultūros centro pagrindinės vertybės:

 • Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs;
 • Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam;
 • Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla;
 • Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Vadoklių kultūros centre artimiausi tikslai:

 • Darbuotojų profesinis tobulėjimas, kvalifikacijos kėlimas, saviraiška;
 • Kultūrinės veiklos kokybė, formų paieška;
 • Kultūros veiklai rėmėjų paieška;
 • Siekti puikių rezultatų ir garsinti šį kraštą;
 • Tobulėti visiems ir siekti, kad kultūros centrui būtų suteikta I kategorija;
 • Kelti meno kolektyvų lygį.

VADOKLIŲ  KULTŪROS CENTRO  SSGG

STIPRYBĖS

 • MENINIAI KOLEKTYVAI;
 • DARBUOTOJŲ ENTUZIAZMAS;
 • STIPRĖJA VIETOS BENDRUOMENĖS IR KULTŪROS ĮSTAIGOS BENDRADARBIAVIMAS

SILPNYBĖS

 • PRASTA MATERIALINĖ BAZĖ, LĖŠŲ STYGIUS;
 • NEPAKANKAMA KULTŪROS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA;
 • MAŽI KULTŪROS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI;